Надання та повернення кредитів: визначено новий порядок

Інструкцію про порядок надання грошових коштів у формі кредиту та їх повернення (далі - Інструкція) затверджена п зупинених Національного банку Республіки Білорусь від 29.03.2018 № 149 (далі - Постанова № 149). Документ визначає порядок і умови надання банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями грошових коштів у формі кредиту та їх повернення (погашення) на підставі кредитного договору або іншого договору, що містить істотні умови кредитного договору.

Інструкцією спочатку встановлено, що кредит надається юридичним особам (в тому числі банкам) та ВП, що здійснюють підприємницьку діяльність як з відкриттям, так і без відкриття поточних (розрахункових) банківських рахунків, в білоруських рублях і іноземній валюті, фізичним особам, за винятком ІП, - тільки в білоруських рублях. Надання фізособам кредитів в іноземній валюті, в тому числі траншів кредитів за раніше укладеними кредитними договорами, на території Республіки Білорусь не допускається.

Термінологія

Для цілей цих Правил використовуються, в тому числі, такі терміни:

 • заявник - юридична особа (у тому числі банк), IP або фізособа, які звернулися в банк за отриманням кредиту;
 • кредит - грошові кошти, надані кредитодавцем кредитоотримувачу в розмірі та на умовах, передбачених кредитним договором;
 • кредитування - надання кредитодавцем кредиту на умовах повернення, платності та строковості з укладенням між кредитодавцем та кредитоотримувачем кредитного договору в письмовій формі, в тому числі за допомогою використання систем дистанційного банківського обслуговування;
 • кредитодавець - банк, який уклав кредитний договір з кредитоотримувачем про надання йому кредиту в розмірі і на умовах, визначених кредитним договором;
 • кредитополучатель - юридична особа (у тому числі банк), IP або фізособа, які уклали кредитний договір з кредитодавцем про отримання кредиту в розмірі і на умовах, визначених кредитним договором;
 • кредитоспроможність - здатність юридичної особи (в тому числі банку), IP або фізособи в повному обсязі і в строк виконати свої зобов'язання за кредитним договором належним чином відповідно до умов такого договору та вимог законодавства;
 • овердрафтний кредит - кредит, що надається в сумі дебетового сальдо за поточним (розрахунковим) банківського рахунку або кореспондентському рахунку кредитоотримувача, що виник протягом банківського дня і не перевищує ліміту овердрафту;
 • відстрочка платежу за кредитним договором - зміна умов кредитного договору, відповідно до якого термін платежу по кредиту і (або) сплату відсотків за користування ним переноситься на більш пізній термін в порівнянні з терміном, встановленим кредитним договором;
 • платіж за кредитним договором - грошові кошти, що сплачуються згідно з зобов'язаннями за кредитним договором (по поверненню (погашення) кредиту, сплаті відсотків за користування ним);
 • розстрочка платежу за кредитним договором - зміна умов кредитного договору, відповідно до якого встановлюється інший порядок погашення заборгованості за кредитом та (або) сплати відсотків за користування ним шляхом зміни суми, що підлягає сплаті у відповідному періоді, та при необхідності перенесення терміну платежу по кредиту і (або) сплату відсотків за користування ним та (або) терміну повного повернення (погашення) кредиту на більш пізній термін в порівнянні з терміном, встановленим кредитним договором;
 • рефінансування кредиту - укладення кредитного договору з метою надання кредиту для виконання зобов'язань за раніше укладеними кредитними договорами.

Класифікація кредитів

Інструкцією визначено, що для цілей бухгалтерської (фінансової), статистичної та іншої звітності кредити класифікуються на короткострокові та довгострокові. Короткострокові кредити - це кредити з терміном повного повернення (погашення), спочатку встановленим кредитним договором, до одного року включно, а також кредити, надані з поновлюваних кредитних ліній і при овердрафтного кредитування, за винятком кредитів з спочатку встановленим в кредитному договорі терміном повернення (погашення ) хоча б одного траншу кредиту понад один рік. До довгострокових кредитах відносяться інші кредити.

У свою чергу, короткострокові і довгострокові кредити фізособам класифікуються на кредити на фінансування нерухомості і на кредити на споживчі потреби. При цьому обумовлено, що до кредитів на споживчі потреби відносяться, в тому числі, кредити, надані для здійснення діяльності, яка не є відповідно до законодавства підприємницької (діяльність з надання послуг у сфері агроекотуризму, реміснича діяльність і т.д.), і кредити , цільове використання для яких не встановлено.

Кредити, надані з метою рефінансування, класифікуються аналогічно кредитами, за якими з їх допомогою погасити заборгованість.

Також в п. 5 Інструкції визначено, що до мікрокредитів відносяться кредити, що надаються банком за спрощеною процедурою, за умови, що показник заборгованості кредитоотримувача (ПЗК) за наявними в банку такими кредитами не перевищує 15 000 базових величин, встановлених законодавством на момент укладення останнього кредитного договору (додаткової угоди до кредитного договору про зміну суми кредиту). Тут же наведена і формула, за якою розраховується ПЗК.

Інструкцію про порядок надання грошових коштів у формі кредиту та їх повернення (далі - Інструкція) затверджена п зупинених Національного банку Республіки Білорусь від 29

відсотки

В першу чергу слід відзначити, що згідно з п. 6 Інструкції в кредитному договорі може бути передбачений грейс-період - вказаний в кредитному договорі період, протягом якого відсотки за користування кредитом не нараховуються або нараховуються в зниженому розмірі.

Документом визначено також, що розмір відсотків за користування кредитом визначається з урахуванням витрат кредитодавця, пов'язаних з наданням та поверненням (погашенням) кредиту, відомих на момент укладення кредитного договору (внесення змін до кредитного договору), в тому числі витрат, пов'язаних:

 • з розглядом заяви і документів заявника (кредитоотримувача) на отримання кредиту та прийняттям рішення про надання кредиту;
 • з випуском і обслуговуванням кредитних банківських платіжних карток;
 • з перерахуванням кредиту на поточний (розрахунковий) банківський рахунок кредитоотримувача, відкритий у кредитодавця;
 • з наданням кредиту готівковими коштами у випадках, не заборонених законодавством, якщо умовами кредитного договору передбачено надання кредиту тільки таким способом;
 • з наданням заявникові (кредитоотримувачу) додаткових послуг, що передбачаються кредитним договором та (або) умовами кредитування, якщо надання кредиту залежить від використання даних послуг;
 • зі страхуванням ризику неповернення кредиту.

При цьому не відносяться до витрат кредитодавця (пов'язаним з наданням і поверненням (погашенням) кредиту), відомим на момент укладення кредитного договору, та в розмір відсотків за користування кредитом не включаються:

 • страхові внески за договором добровільного страхування, страхувальником (застрахованою особою) по якому виступає отримувач кредиту;
 • плата за оформлення угод, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язання за кредитним договором (договором поруки, договору застави, договору переведення правового титулу на майно і іншим договором, укладеним з метою забезпечення виконання зобов'язань), платежі, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням кредитоотримувачем умов кредитного договору ;
 • плата за внесення змін до кредитного договору і (або) в договори (угоди), що забезпечують виконання зобов'язань за ініціативою кредитоотримувача, третьої особи (гаранта, поручителя і т.д.);
 • платежі за випуск і обслуговування дебетових банківських платіжних карток, випущених в рамках здійснення банківської операції, яка передбачає в тому числі надання овердрафтного кредиту, при встановленні плати на рівні, що не перевищує плату за випуск в обіг та обслуговування аналогічних дебетових банківських платіжних карток, випущених в рамках здійснення банківських операцій, які не передбачають надання овердрафтного кредиту;
 • витрати по контролю за станом закладеного майна, а також майна, правовий титул на яке переведений на кредитодавця;
 • платежі і комісії іноземним банкам, сплачені кредитодавцем при залученні іноземних кредитів відповідно до договорів, що укладаються з банками-нерезидентами, включаючи страхові внески, що сплачуються іноземним організаціям, в тому числі в рамках синдикованого кредитування, а також страхові внески за кредитами, наданими іноземними банками;
 • інші платежі, які є витратами кредитоотримувача.

надання кредиту

Інструкція покладає на банки обов'язок за твердженням ряду ЛНПА, в яких передбачаються, в тому числі, обов'язкові умови та порядок надання кредиту і його повернення, процедура прийняття рішення про надання кредиту, порядок визначення правоздатності та оцінки кредитоспроможності заявника, кредитоотримувача або нового боржника, перелік документів , що надаються заявником для отримання кредиту тощо.

Крім того, встановлено, що банк зобов'язаний до укладення кредитного договору або додаткової угоди до кредитного договору, пов'язаної зі збільшенням суми (розміру) грошових зобов'язань кредитоотримувача з погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом та (або) зміною терміну їх сплати, уявити (сформувати ) заявнику (кредитоотримувачу) - фізособі, IP Інформацію про умови кредитування (далі - Інформація) згідно з додатком до Інструкції. Інформація повинна бути представлена ​​в письмовій формі (на паперовому носії або у вигляді електронного документа, документа в електронному вигляді, в тому числі за допомогою використання систем дистанційного банківського обслуговування). Визначено, що при зменшенні суми (розміру) грошових зобов'язань кредитоотримувача з погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом та (або) зміну терміну їх сплати інформування кредитоотримувача може носити повідомний характер і здійснюватися в порядку і строки, встановлені в договорі.

Важливим є вимога п. 10 Інструкції, згідно з яким при оформленні кредитного договору, а також Інформації на паперовому носії використовується шрифт Times New Roman розміром не менше 12 пунктів. Визначено, що графа «Зміст умови» заповнюється банком і містить умови, які знайдуть відображення в кредитному договорі. Виняток пунктів з Інформації про умови кредитування не допускається. При згоді з умовами кредитного договору, викладеними в Інформації, зазначена Інформація в разі надання її на паперовому носії підписується заявником (кредитоотримувачем) з проставленням дати.

Також окремо варто зупинитися на п. 13 Інструкції, який зобов'язує банки перед укладенням кредитного договору, а також додаткової угоди до нього, на підставі якого збільшується розмір грошових зобов'язань кредитоотримувача, оцінити кредитоспроможність заявника (кредитоотримувача) і визначити правоздатність заявника (кредитоотримувача) - юридичної особи або ВП.

Встановлюється, що при оцінці кредитоспроможності заявника (кредитоотримувача) - фізособи при наданні кредиту на споживчі потреби банк повинен використовувати показник боргового навантаження (ПДН), що розраховується як процентне співвідношення розміру щомісячного платежу за операціями кредитного характеру (платежі за кредитними договорами, договорами позики з мікрофінансовими організаціями , договорами факторингу, лізингу та ін.) до розміру середньомісячного доходу кредитоотримувача. Зазначений показник не повинен перевищувати 40%. У разі перевищення встановленого значення заборгованість за такими кредитами повинна становити не більше 10% від загальної суми заборгованості по кредитах на споживчі потреби. При визначенні доходів заявників може застосовуватися заявний принцип надання фізособою даної інформації.

Крім того, при оцінці кредитоспроможності заявника (кредитоотримувача) - фізособи при наданні банком кредиту на фінансування нерухомості банк повинен використовувати в тому числі показник забезпеченості кредиту (ПОК), що розраховується як процентне співвідношення суми кредиту до вартості об'єкта нерухомості, що приймається в заставу в якості забезпечення, і (або) сумі іншого забезпечення відповідно до договору. Цей показник не повинен перевищувати 90%. У разі знаходження показника в межах між 90 і 100% заборгованість за такими кредитами (за винятком заборгованості по кредитах, надання або повернення (погашення) яких, в тому числі сплата частини відсотків за користування ними, здійснюється з використанням держпідтримки в відповідно до законодавчих актів) повинна становити не більше 10% від загальної суми заборгованості по кредитах на фінансування нерухомості. Методика розрахунку показників визначається ЛНПА банків.

Тут же визначено, що рішення про надання кредиту оформляється в письмовій формі (на паперовому носії або у вигляді електронного документа, документа в електронному вигляді, в тому числі за допомогою використання систем дистанційного банківського обслуговування) і підписується уповноваженим працівником (працівниками) банку. У той же час говориться, що банком в ЛНПА може бути визначено інший порядок прийняття рішення про надання кредиту і його оформлення в разі, якщо прийняття рішення про надання кредиту здійснюється на підставі скорингу кредитоспроможності (скоринг кредитоспроможності - математична або статистична модель оцінки кредитоспроможності, результати якої використовуються кредитодавцем при прийнятті рішення про надання кредиту).

Пунктом 15 Інструкції визначено, що надання кредиту здійснюється відповідно до кредитного договору та законодавством у таких формах або поєднання кількох прийомів:

 • безготівковій - шляхом перерахування банком грошових коштів в оплату платіжних інструкцій, представлених кредитоотримувачем, або на рахунок кредитоотримувача;
 • готівкової - шляхом видачі кредитоотримувачу готівкових коштів у випадках, не заборонених законодавством.

Окремі норми Інструкції присвячені також особливостям овердрафтного кредитування, консорциального кредитування і міжбанківського кредитування.

Повернення (погашення) кредиту

Інструкцією визначено, що повернення (погашення) кредиту, сплата відсотків за користування ним здійснюються як у безготівковій формі на рахунок кредитодавця, так і шляхом внесення готівкових коштів в касу кредитодавця відповідно до кредитного договору та законодавством Республіки Білорусь. Встановлено, що ІП, які здійснюють підприємницьку діяльність без відкриття поточних (розрахункових) банківських рахунків, можуть повертати (погашати) кредит, сплачувати відсотки за користування ним готівковими коштами шляхом внесення в касу кредитодавця без обмеження розмірів платежу.

Інструкція надає уповноваженим органам банку своїм рішенням припиняти зобов'язання кредитоотримувача за кредитним договором при малозначності їх суми прощенням боргу, якщо інше не встановлено законодавчими актами.

Крім того, визначено, що нарахування відсотків за користування кредитом може бути припинено або припинено у випадках, передбачених законодавством Республіки Білорусь, а також в інших випадках за рішенням уповноваженого органу банку, в тому числі:

 • при наявності рішення про ліквідацію кредитоотримувача - юридичної особи;
 • при наявності судової постанови про стягнення заборгованості за кредитним договором;
 • при наявності виконавчого напису нотаріуса про стягнення заборгованості за кредитним договором;
 • в разі смерті кредитоотримувача - фізособи, IP на підставі документа, що підтверджує факт його смерті;
 • при укладенні мирової угоди, угоди про примирення, медіативного угоди в частині виконання зобов'язань за кредитним договором.

Заключний п. 25 Інструкції говорить також, що термін, протягом якого отримувач кредиту - фізособа або суб'єкт малого підприємництва зобов'язаний, якщо це передбачено кредитним договором, достроково повернути (погасити) кредит у разі невиконання ним умов кредитного договору про укладення до нього додаткової угоди про збільшення размера процентов за пользование кредитом, должен составлять не менее 3 месяцев со дня направления кредитодателем требования о досрочном возврате (погашении) кредита.

На закінчення додамо, що Постановою № 149 визнано таким, що втратив чинність, постанову Правління Національного банку Республіки Білорусь від 30.12.2003 № 226 «Про затвердження Інструкції про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту та їх повернення».

Постанова № 149 набула чинності 7 квітня 2018 р за винятком п. 13 Інструкції, який вступає в силу з 1 травня 2018 р

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Производители женской одежды в Одессе
В современном мире производится огромное количество товаров, которые в дальнейшем и реализуются через интернет-магазины самих же производителей. Данный способ реализации товаров является очень удобным,

Отель Grand More
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali – это пятизвездочный курорт, расположившийся в тропическом оазисе площадью 5 гектар среди роскошных экзотических растений в одном из известных курортов Танджунг

Семейный отель на берегу моря
Находитсяотель в районе пляжа Фалираки – с пологим, удобным песчаным заходом в море. Работаетпо системе «все включено». Отель участвует в проекте «Мама и малыш».   Территорияпологая, удобная для перемещения

Методы арт-терапии
Современные этому (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцтерапии, цветотерапии…) Введение. 3 1. Общая характеристика арт-терапии. 4 2. Арт-терапия в социально-культурной сфере. 8 3. Фольклор

Квартиры посуточно Черкассы
Orendar без посредников от владельцев Планируется поездка в Черкассы? Не понимаете, где лучше остановится на день либо больше дней? Вашему вниманию портал аренды жилища предлагает квартиры

Как продать нежилое помещение
Конкретно о продаже мы и побеседуем в нашей статье. Более возможный вариант использования нежилой недвижимости после её покупки у собственника – открытие магазина розничной либо оптовой торговли. Помещения

Температура в морозильной камере холодильника
Хранение специфичных товаров просит определенной температуры в морозилке, так как особые условия очень длительно сохраняют их качество и свежесть. Мясо и изделия из мяса еще подольше хранятся при температуре

Снять дом в краснодаре от хозяина
Есть особая интернет-площадка Posrednikovzdes.net, где агрессивно фильтруют объявления от агентов по аренде жилища. Можно отыскать объявления от собственников в узнаваемых интернет-досках, к которым

We have 4 guests online