Угода про позасудовий порядок звернення стягнення

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цю угоду про позасудовий порядок стягнення на майно, передане в заставу (далі по тексту - Угода) про наступне:

1.

вправі задовольнити свої вимоги за рахунок майна, закладеного відповідно до договору застави № від р, (далі по тексту - Предмет застави), укладеним між і, без звернення до суду (в позасудовому порядку).

2.

Предметом Угоди є визначення позасудового порядку звернення стягнення на Предмет застави, переданого відповідно до договору застави № від р (далі по тексту - Договір), і перерахованого в Додатку № до Договору.

3.

Предмет застави за Договором забезпечує своєю вартістю можливі вимоги по в обсязі: основні платежі, неустойка, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання. Предмет застави за Договором забезпечує своєю вартістю можливі вимоги по в обсязі: основні платежі, неустойка, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання

4.

Стягнення на Предмет застави для задоволення вимог може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання забезпеченого Договором зобов'язання за обставинами, за які він відповідає. Стягнення на Предмет застави для задоволення вимог може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання забезпеченого Договором зобов'язання за обставинами, за які він відповідає

5.

Звернення стягнення не допускається, якщо допущене порушення забезпеченого Договором зобов'язання вкрай незначно і розмір вимог явно несоразмерен вартості Предмету застави. Порушення забезпеченого Договором зобов'язання вкрай незначно і розмір вимог явно несоразмерен вартості Предмету застави за умови, що одночасно виконуються такі вимоги:

- сума невиконаного зобов'язання становить менш ніж 5 (п'ять) відсотків від розміру оцінки предмета застави за Договором;

- період прострочення виконання зобов'язання, забезпеченого Договором, становить менш ніж 3 (три) місяці. - період прострочення виконання зобов'язання, забезпеченого Договором, становить менш ніж 3 (три) місяці

6.

При зверненні стягнення на Предмет застави реалізація Предмету застави здійснюється за допомогою продажу з торгів, або за допомогою продажу Предмету застави за договором комісії, укладеним між і комісіонером. З метою реалізації Предмету застави має право укладати від свого імені всі необхідні для цього і відповідні його правоздатності угоди, в тому числі з організатором торгів, комісіонером і оцінювачем, а також підписувати всі необхідні для реалізації Предмету застави документи, в тому числі акти прийому-передачі, передавальні розпорядження і т.д.

7.

Комісіонер за договором комісії призначається самостійно.

8.

зобов'язаний надіслати повідомлення про початок звернення стягнення на Предмет застави, що містить вказівку про:

- назві Предмету застави;

- суму, що підлягає сплаті на підставі забезпеченого заставою зобов'язання;

- способі реалізації Предмету застави;

- початкової ціни продажу предмета застави.

9.

Реалізація предмета застави не допускається раніше спливу десяти днів з дня отримання повідомлення або 45 (сорока п'яти) днів з дня надіслання або організатором торгів такого повідомлення, якщо цей строк закінчується раніше.

Реалізація предмета застави повинна бути здійснена в розумний термін.

10.

Початкова продажна ціна Предмета застави, з якої починаються торги, встановлюється рівною вісімдесяти відсоткам ринкової вартості такого майна, визначеної в звіті оцінювача, якщо передбачено обов'язкове залучення оцінювача відповідно до законодавства.

11.

Сума винагороди організатора торгів або комісіонера, що не перевищує трьох відсотків суми, вирученої від реалізації предмета застави, утримується з суми, вирученої при реалізації Предмета застави. Якщо винагорода організатора торгів або комісіонера перевищує три відсотки від реалізації Предмету застави, різниця між винагородою, передбаченим договором з організатором торгів або комісіонером, і трьома відсотками від суми, вирученої при реалізації Предмета застави, не підлягає відшкодуванню за рахунок вартості предмета застави і виплачується за рахунок .

12.

При реалізації Предмету застави з торгів організатор торгів оголошує їх, що не відбулися у випадках, якщо:

12.1.

У торгах взяли участь менш ніж два покупці.

12.2.

На торгах участі не здійснено збільшення початкової ціни продажу предмета застави.

12.3.

Особа, що виграла торги, не внесло покупну ціну у встановлений термін.

Торги повинні бути оголошені не відбулися не пізніше, ніж на наступний день після дня, коли мало місце будь-яка з зазначених обставин.

13.

Протягом десяти днів після оголошення торгів такими за угодою з вправі придбати Предмет застави і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені Договором. До такої угоди застосовуються правила про договір купівлі-продажу.

14.

Якщо угода про придбання Предмету застави не відбулося, не пізніше ніж через місяць після дати проведення перших торгів проводяться повторні торги. Початкова продажна ціна Предмета застави на повторних торгах, якщо їх проведення викликано причинами, зазначеними в п. 12.1 , 12.2 Договору, знижується на п'ятнадцять відсотків. При оголошенні такими повторних торгів має право залишити Предмет застави за собою з оцінкою його в сумі до десяти відсотків нижче, ніж початкова продажна ціна на повторних торгах, якщо більш висока оцінка не встановлена угодою Сторін.

15.

Якщо не скористається правом залишити за собою Предмет застави протягом місяця з дня оголошення повторних торгів такими, Договір припиняється. вважається скористався зазначеним правом, якщо протягом місяця з дня оголошення повторних торгів такими направить в письмовій формі організатору торгів і чи, якщо звернення стягнення здійснювалося в судовому порядку, організатору торгів, і судового пристава-виконавця заяву про залишення Предмета застави за собою. Якщо до моменту залишення Предмета застави за собою, йому не відомо місце знаходження, повідомлення передається особі або органу, на які законом покладено облік і (або) реєстрація застав даного виду рухомого майна. Якщо федеральним законом не передбачаються облік і (або) реєстрація застав даного виду рухомого майна, нотаріуса за останнім відомим заставодержателю місцезнаходженням або місцем проживання.

16.

Якщо сума, виручена при реалізації Предмета застави, перевищує розмір забезпеченого Договором вимоги, різниця повертається. Якщо сума, виручена при реалізації Предмета застави, перевищує розмір забезпеченого Договором вимоги, різниця повертається

17.

Якщо сума, виручена при реалізації Предмета застави, недостатня для покриття вимоги, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника, не користуючись перевагою, заснованим на Договорі.

18.

зобов'язаний передати Предмет застави протягом робочих днів з дати отримання відповідної вимоги.

19.

зобов'язаний надати Предмет застави незалежного оцінювача для проведення оцінки, за дорученням, протягом робочих днів з дати отримання відповідної вимоги.

20.

Право власності на Предмет застави, залишений за собою, переходить до нього в момент передачі йому предмета застави або, якщо Предмет застави до моменту направлення організатору торгів заяви про залишення Предмета застави за собою знаходиться у, в момент направлення зазначеної заяви, якщо законом не встановлено інший момент виникнення права власності на даний вид рухомого майна.

22.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Угоди стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, решта положень не припинятимуть обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Угоди.

23.

Всі зміни і доповнення до Угоди дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами.

24.

Угода набуває чинності з дати його підписання Сторонами і припиняє свою дію при настанні одного з наступних подій: виконання всіх зобов'язань за Договором або виконання зобов'язань по.

25.

Угода складена в примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

Від імені __________

Від імені __________

Как перевести жилое помещение в нежилое правильно
Перевод жилого помещения в нежилое – насущный вопрос. Он может интересовать и многих предпринимателей, которые решили открыть свой бизнес, и собственное помещение в подходящем месте у них для этого есть

Чем сверлить керамогранит, как лучше это сделать?
В современном строительстве все большую популярность приобретает керамогранитная плитка. Изначально этот материал планировался для технического применения, поэтому при его создании акцент делался на такой

Как купить землю под строительство коммерческого объекта?
В любом крупном городе купить земельный участок под строительство – это та еще задача. Свободной земли практически не осталось. Дефицит, в свою очередь, провоцирует рост цен. Впрочем, это обстоятельство

Что такое намеренное ухудшение жилищных условий и как определяется факт его совершения
В 2005 году в ЖК РФ появился новый термин «намеренное ухудшение жилищных условий». В ст 53 он трактуется, как действия, способствующие ухудшению условий проживания. Как показывает практика, основная

Как избавиться от домашних муравьев
Зайдя однажды на кухню, вы вдруг осознаете, что уже не единственные хозяева в своей квартире — ваша законная жилплощадь захвачена полчищами муравьев, одними из самых зловредных домашних паразитов. Первая

Ипотека в Сбербанке — как выбрать, как оформить и как получить
Для многих граждан ипотечный кредит — единственный шанс купить собственное жилье. Оформить ипотеку можно в большинстве российских банков. Однако наибольшей популярностью у заемщиков пользуется Сбербанк,

Как организовать свое дело
Чтобы получить подробное руководство  для открытия своего дела, узнать последовательность этапов и их особенности, необходимо почитать данную статью. Чтобы организовать свое дело, и в случае,

Как корреспондент kommersant.ru делала ремонт в своей новостройке.
Вместе с ключами владельцу новостройки выдают пластиковую ручку. "Вот вам пока одна, откроете с её помощью все окна, проверите, всё ли в порядке. А потом, когда закончите чистовую отделку, мы вам выдадим

Как делится наследство после смерти мужа между женой и детьми?
Сталкиваясь с необходимостью получить и оформить имущество после смерти мужа, жена должна быть осведомлена в том, как это происходит, кому какая доля имущества переходит, кто и на что имеет право, как

Как бороться со стрессом
Стресс — это не то, что с вами случилось, а то, как вы это воспринимаете” . Ганс Селье В стремлении описать неизъяснимый мир человеческой души ученые придумали много новых слов, но тем самым, похоже,

We have 4 guests online