Угода про позасудовий порядок звернення стягнення

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цю угоду про позасудовий порядок стягнення на майно, передане в заставу (далі по тексту - Угода) про наступне:

1.

вправі задовольнити свої вимоги за рахунок майна, закладеного відповідно до договору застави № від р, (далі по тексту - Предмет застави), укладеним між і, без звернення до суду (в позасудовому порядку).

2.

Предметом Угоди є визначення позасудового порядку звернення стягнення на Предмет застави, переданого відповідно до договору застави № від р (далі по тексту - Договір), і перерахованого в Додатку № до Договору.

3.

Предмет застави за Договором забезпечує своєю вартістю можливі вимоги по в обсязі: основні платежі, неустойка, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання. Предмет застави за Договором забезпечує своєю вартістю можливі вимоги по в обсязі: основні платежі, неустойка, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання

4.

Стягнення на Предмет застави для задоволення вимог може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання забезпеченого Договором зобов'язання за обставинами, за які він відповідає. Стягнення на Предмет застави для задоволення вимог може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання забезпеченого Договором зобов'язання за обставинами, за які він відповідає

5.

Звернення стягнення не допускається, якщо допущене порушення забезпеченого Договором зобов'язання вкрай незначно і розмір вимог явно несоразмерен вартості Предмету застави. Порушення забезпеченого Договором зобов'язання вкрай незначно і розмір вимог явно несоразмерен вартості Предмету застави за умови, що одночасно виконуються такі вимоги:

- сума невиконаного зобов'язання становить менш ніж 5 (п'ять) відсотків від розміру оцінки предмета застави за Договором;

- період прострочення виконання зобов'язання, забезпеченого Договором, становить менш ніж 3 (три) місяці. - період прострочення виконання зобов'язання, забезпеченого Договором, становить менш ніж 3 (три) місяці

6.

При зверненні стягнення на Предмет застави реалізація Предмету застави здійснюється за допомогою продажу з торгів, або за допомогою продажу Предмету застави за договором комісії, укладеним між і комісіонером. З метою реалізації Предмету застави має право укладати від свого імені всі необхідні для цього і відповідні його правоздатності угоди, в тому числі з організатором торгів, комісіонером і оцінювачем, а також підписувати всі необхідні для реалізації Предмету застави документи, в тому числі акти прийому-передачі, передавальні розпорядження і т.д.

7.

Комісіонер за договором комісії призначається самостійно.

8.

зобов'язаний надіслати повідомлення про початок звернення стягнення на Предмет застави, що містить вказівку про:

- назві Предмету застави;

- суму, що підлягає сплаті на підставі забезпеченого заставою зобов'язання;

- способі реалізації Предмету застави;

- початкової ціни продажу предмета застави.

9.

Реалізація предмета застави не допускається раніше спливу десяти днів з дня отримання повідомлення або 45 (сорока п'яти) днів з дня надіслання або організатором торгів такого повідомлення, якщо цей строк закінчується раніше.

Реалізація предмета застави повинна бути здійснена в розумний термін.

10.

Початкова продажна ціна Предмета застави, з якої починаються торги, встановлюється рівною вісімдесяти відсоткам ринкової вартості такого майна, визначеної в звіті оцінювача, якщо передбачено обов'язкове залучення оцінювача відповідно до законодавства.

11.

Сума винагороди організатора торгів або комісіонера, що не перевищує трьох відсотків суми, вирученої від реалізації предмета застави, утримується з суми, вирученої при реалізації Предмета застави. Якщо винагорода організатора торгів або комісіонера перевищує три відсотки від реалізації Предмету застави, різниця між винагородою, передбаченим договором з організатором торгів або комісіонером, і трьома відсотками від суми, вирученої при реалізації Предмета застави, не підлягає відшкодуванню за рахунок вартості предмета застави і виплачується за рахунок .

12.

При реалізації Предмету застави з торгів організатор торгів оголошує їх, що не відбулися у випадках, якщо:

12.1.

У торгах взяли участь менш ніж два покупці.

12.2.

На торгах участі не здійснено збільшення початкової ціни продажу предмета застави.

12.3.

Особа, що виграла торги, не внесло покупну ціну у встановлений термін.

Торги повинні бути оголошені не відбулися не пізніше, ніж на наступний день після дня, коли мало місце будь-яка з зазначених обставин.

13.

Протягом десяти днів після оголошення торгів такими за угодою з вправі придбати Предмет застави і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені Договором. До такої угоди застосовуються правила про договір купівлі-продажу.

14.

Якщо угода про придбання Предмету застави не відбулося, не пізніше ніж через місяць після дати проведення перших торгів проводяться повторні торги. Початкова продажна ціна Предмета застави на повторних торгах, якщо їх проведення викликано причинами, зазначеними в п. 12.1 , 12.2 Договору, знижується на п'ятнадцять відсотків. При оголошенні такими повторних торгів має право залишити Предмет застави за собою з оцінкою його в сумі до десяти відсотків нижче, ніж початкова продажна ціна на повторних торгах, якщо більш висока оцінка не встановлена угодою Сторін.

15.

Якщо не скористається правом залишити за собою Предмет застави протягом місяця з дня оголошення повторних торгів такими, Договір припиняється. вважається скористався зазначеним правом, якщо протягом місяця з дня оголошення повторних торгів такими направить в письмовій формі організатору торгів і чи, якщо звернення стягнення здійснювалося в судовому порядку, організатору торгів, і судового пристава-виконавця заяву про залишення Предмета застави за собою. Якщо до моменту залишення Предмета застави за собою, йому не відомо місце знаходження, повідомлення передається особі або органу, на які законом покладено облік і (або) реєстрація застав даного виду рухомого майна. Якщо федеральним законом не передбачаються облік і (або) реєстрація застав даного виду рухомого майна, нотаріуса за останнім відомим заставодержателю місцезнаходженням або місцем проживання.

16.

Якщо сума, виручена при реалізації Предмета застави, перевищує розмір забезпеченого Договором вимоги, різниця повертається. Якщо сума, виручена при реалізації Предмета застави, перевищує розмір забезпеченого Договором вимоги, різниця повертається

17.

Якщо сума, виручена при реалізації Предмета застави, недостатня для покриття вимоги, він має право отримати решту суми з іншого майна боржника, не користуючись перевагою, заснованим на Договорі.

18.

зобов'язаний передати Предмет застави протягом робочих днів з дати отримання відповідної вимоги.

19.

зобов'язаний надати Предмет застави незалежного оцінювача для проведення оцінки, за дорученням, протягом робочих днів з дати отримання відповідної вимоги.

20.

Право власності на Предмет застави, залишений за собою, переходить до нього в момент передачі йому предмета застави або, якщо Предмет застави до моменту направлення організатору торгів заяви про залишення Предмета застави за собою знаходиться у, в момент направлення зазначеної заяви, якщо законом не встановлено інший момент виникнення права власності на даний вид рухомого майна.

22.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Угоди стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, решта положень не припинятимуть обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Угоди.

23.

Всі зміни і доповнення до Угоди дійсні лише в тому випадку, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані Сторонами.

24.

Угода набуває чинності з дати його підписання Сторонами і припиняє свою дію при настанні одного з наступних подій: виконання всіх зобов'язань за Договором або виконання зобов'язань по.

25.

Угода складена в примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

Від імені __________

Від імені __________

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Bitlex.ua
Современные методы ведения бизнеса предусматривают широкое использование интернет-технологий, что дает возможность общения в интернете с неограниченным количеством  потенциальными потребителями различных

Производители женской одежды в Одессе
В современном мире производится огромное количество товаров, которые в дальнейшем и реализуются через интернет-магазины самих же производителей. Данный способ реализации товаров является очень удобным,

Отель Grand More
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali – это пятизвездочный курорт, расположившийся в тропическом оазисе площадью 5 гектар среди роскошных экзотических растений в одном из известных курортов Танджунг

Семейный отель на берегу моря
Находитсяотель в районе пляжа Фалираки – с пологим, удобным песчаным заходом в море. Работаетпо системе «все включено». Отель участвует в проекте «Мама и малыш».   Территорияпологая, удобная для перемещения

Методы арт-терапии
Современные этому (общее представление о психодраме, музыкотерапии, танцтерапии, цветотерапии…) Введение. 3 1. Общая характеристика арт-терапии. 4 2. Арт-терапия в социально-культурной сфере. 8 3. Фольклор

Квартиры посуточно Черкассы
Orendar без посредников от владельцев Планируется поездка в Черкассы? Не понимаете, где лучше остановится на день либо больше дней? Вашему вниманию портал аренды жилища предлагает квартиры

Как продать нежилое помещение
Конкретно о продаже мы и побеседуем в нашей статье. Более возможный вариант использования нежилой недвижимости после её покупки у собственника – открытие магазина розничной либо оптовой торговли. Помещения

Температура в морозильной камере холодильника
Хранение специфичных товаров просит определенной температуры в морозилке, так как особые условия очень длительно сохраняют их качество и свежесть. Мясо и изделия из мяса еще подольше хранятся при температуре

Снять дом в краснодаре от хозяина
Есть особая интернет-площадка Posrednikovzdes.net, где агрессивно фильтруют объявления от агентов по аренде жилища. Можно отыскать объявления от собственников в узнаваемых интернет-досках, к которым

We have 4 guests online